Nhà Máy

1. Kho nguyên phụ liệu:

2. Tổ cắt 

3. Phòng nhồi lông:

4. Dây truyền sản xuất

5. Hoàn thiện & Đóng gói: