Máy Móc Thiết Bị


1. Máy chương trình:

2. Máy nhồi lông vũ:
3. Máy giác sơ đồ:
4. Máy cắt rập tự động
5. Máy đo vải:
6. Máy May Công Nghiệp:

7. Máy Đính Cúc:

8. Máy Thùa

9. Máy Bọ
10. Máy Vắt Sổ:
11. Máy Xén: